Trafikalt Folkeparti er modstander af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm ved Aalborg!

De vigtigste grunde til IKKE at bruge 7-10 mia. på en Limfjordsforbindelse VEST om Aalborg, klik her:
Henvendelse til lokal- og folketingspolitikerne april-maj 2022

 

Trafikalt Folkepartis høringssvar ang. 3. Limfjordsforbindelse.     Om 3. Limfjordsforbindelse generelt.


  Læs folder som pdf

  Læs folder som pdf

 

 


Seneste læserbreve fra spidskandidat Anders Wested:

TRAFIK OG MILJØ
26/3-2022 er både Regionsrådsformand Mads Duedahl og Aalborgs By- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen i Nordjyske med ønsket om en udvidelse af Egnsplanvej til 4 spor, så ambulancerne uhindret kan komme frem til det nye supersygehus.

Det er da underligt, at de bekymrer sig for det, når man tænker på Venstres modstand mod at udvide E45 og Limfjordstunnelen.

Er det kun borgere fra Aalborg og Himmerland, der skal kunne komme let på hospitalet? Hvad med borgerne i Vendsyssel?


FREMTIDSSIKRING
Hvordan kan Birgit Hansen, Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl, Peter Rindebæk, Richard Fynbo etc. – altså de sædvanlige fortalere for en Egholmforbindelse – dog mene, at en motorvej via Egholm vil skabe en ”robust og fremtidssikret infrastruktur” (Nordjyske 10/3/2022)?

Jeg har lavet skemaet ovenfor Se illustration ud fra Vejdirektoratets trafikprognoser for hverdagstrafik tilføjet røde streger ved kapacitetsgrænserne som vurderet af lektor Anker Lohmann-Hansen.Det fatale byrådsmøde 2011
Ved præsentationen af Socialdemokratiets oplæg til Infrastrukturplan sidste år udtalte finansminister Nikolaj Wammen, at denne var i CO2 balance. ”Ja der er faktisk en lille CO2 gevinst.” Det viste sig ikke at holde stik. Regeringens transportminister havde malet oplægget mere grønt, end det var, og han måtte gå af.

Egholm-linjen har et usædvanligt stort CO2 aftryk i anlægsfasen. De utilstrækkelige CO2-beregninger er den første af en lang række forudsætninger, som har vist sig forkerte i denne sag.Nordjyskes leder 5/2
Nu gik Transportministeren af efter anklager om at have forsøgt at male Infrastrukturaftalen meget mere grøn, end den reelt var. Den næste, der bør fratræde grundet vildledning af befolkningen, er Nordjyskes chefredaktør Karl Erik Stougaard.

En avis skal øge befolkningens evne til at forstå samfundet og dets problemer, så de kan vælge de rigtige politikere, som så kan træffe de rigtige beslutninger. Her er emnevalget og vinklen vigtige elementer.


Alternativ øst om centrum
Se illustration Egholmforbindelsen er en meget dyr 3. Limfjordsforbindelse med meget lav forrentning. Den løser ikke de fundamentale problemer ved fjordkrydsningen i forhold til kapacitet og uheld, og den har store problemer med natur, miljø, støj, folkesundhed, klima og demokratisk proces.

Disse ting vil 7 ældre trafikfolk fra Aalborg med tidligere konsulent for Region Nordjylland Svend Tøfting i spidsen ikke forholde sig til.

De vil hellere finde begrundelser for, at andre løsninger er umulige. Dette sker bl.a. i et indlæg i Nordjyske den 22/1.Kun få procent
Hvis folk som Erik Brindt (debatindlæg 7/1) skal bestemme vejplanlægningen i Nordjylland, vil det gå galt. Han har den samme holdning som Orla Hav, hvis indlæg han forsvarer. Og vel også en del andre politikere: at en ny Limfjordsforbindelse først og fremmest skal ses i forhold til transittrafikken mod Hirtshals.

Men der findes nu altså en kæmpe bydel, der hedder Aalborg Øst, hvor mange skal på arbejde. Det samme gælder Aalborg Centrum. Begge steder ligger Limfjordstunnelen mest bekvemt for trafik nord fra.
Denne bolig-arbejdsstedstrafik er hovedproblemet, uanset hvad Erik Brindt med flere påstår.Se flere læserbreve

87 ARGUMENTER IMOD EN VESTLIG LIMFJORDSFORBINDELSE VIA EGHOLM - samme inkl. uddybning

 

FORÆLDEDE FORUDSÆTNINGER

1. En Limfjordsforbindelse via Egholm vest om Aalborg er et forældet projekt, der ikke vil aflaste Limfjordstunnelen tilstrækkeligt.

2. I de sidste 40 år har Aalborg udviklet sig drastisk mod øst med AAU, regionssygehus, containerhavn, store virksomheder og fragtcentraler

3. Aalborgs "trafikale midte" i øst-vest aksen ligger i dag ved Limfjordstunnelen, altså hvor E45 krydser fjorden. Ikke ved Limfjordsbroen.

4. Bygger man i vest, forsømmer man en nødvendig udbygning i øst. Der er næppe penge til begge dele.

5. Det kommende Regionssygehus, som bygges i Aalborg Øst, kan ikke undvære en sikker trafikal forbindelse til ambulancer nord fra.

6. I området øst for den østlige linje (Aalborg Ø) bor der i dag lige så mange som i Hobro. Vest for den vestlige linje bor meget få.

 

UTILSTRÆKKELIG AFLASTNING

7. Hvis det kun var fjerntrafik, der skulle krydse Limfjorden, ville modellen med en vestlig motorvej aflaste ca. 50 %. Men det er det ikke.

8. I VVM 2003 stod jfr. Anker Lohmann-Hansen, at hele 92 % af trafikken, som passerer Limfjorden ved Aalborg, har mål og/eller udspring i Aalborg kommune.

9. Derfor kommer der kun en lille aflastning, hvis en vestlig rute bygges, og trafik mellem E45 syd og E39 nord flytter over på denne rute.

10. En vestlig forbindelse vil faktisk kun aflaste den nuværende Limfjordstunnel med 24 %, jfr. VVM 2021.

11. Trafikken i Limfjordstunnelen stiger ca. 2,4 % årligt. Efter ca. 10 år med bygning af vestlig motorvej er stigningen over 24 %.

 

ET EKSTRA RØR NÆR DEN NUVÆRENDE TUNNEL ER LØSNINGEN

12. Blot et enkelt ekstra rør, hvor retningen skifter, kan udvide Limfjordstunnelens kapacitet i myldretiden med 33-100 %.

13. Da der er myldretid sydpå om morgenen og nordpå om eftermiddagen, kan man få op mod 100 % ny kapacitet ved at ændre retningen i rør nr. 3.

14. En 3. kørebane på E45 ved Aalborg er påkrævet uanset hvad (pga. den store trafikmængde). En del af denne er bygget siden VVM 2011.

15. En 4. kørebane fra Bouet og sydpå til Nørre Uttrup er påkrævet uanset hvad, og den vil fjerne den egentlige årsag til køerne om morgenen.

 

UHENSIGTSMÆSSIGE OMKØRSLER

16. Når kapacitetsproblemerne ved Limfjordstunnelen ikke løses tilfredsstillende, vil trafik presses til omkørsel via Egholm.

17. Omkørslen via Egholm går ofte via gader og veje i Aalborg, Vestbyen og Hasseris, der slet ikke har kapacitet til denne trafik i myldretiden.

18. Omkørslen via Egholm mellem E39 og Aalborg Øst vil gå via Aalborg Syd (Dall Villaby). Hele 28 km. frem for 14 km!

19. Omkørslen via Egholm for trafik, der blot skal mellem E45 nord og syd, vil gå via Høvejen - en landevej med kun 2 spor og rundkørsler.

20. Omkørselstrafik skaber mere CO2, mere larm, mere luftforurening, mere vejslid, mere trængsel og mere spildt trafikanttid.

21. Når Limfjordstunnelen skal hovedrenoveres om 20-30 år, er en kortere omkørsel end den via Egholm under alle omstændigheder påkrævet.

 

FORDELENE ER FÅ

22. Kun villabyen Hasseris og kun få virksomheder ligger så langt mod vest, at en Egholm-motorvej kan give en gavnlig genvej mod nord.

23. Til og fra lufthavnen opnås en genvej på 5-10 min, men kun for de bilister, der ankommer syd fra eller kører syd på. Det er højst 800 om dagen.

24. Det skal siges, at Jammerbugt kommune opnår en markant genvej via Egholm og helt sydpå, men her bor kun 38.000.

25. Ud af de 38.000 indbyggere arbejder en del i Aalborg. Skal Egholm-vejen bruges her, vil det være en omvej i forhold til broen.

26. Kun ca. 5.000 bilister opnår en markant genvej. Samtidig efterlades 80-100.000 bilister ved Limfjordstunnelen med et uløst problem.

27. En Egholm-motorvej ligger dobbelt så langt fra centrum (Nytorv), som den nuværende tunnel.

28. Det passer derfor ikke, at Aalborgs gader og veje aflastes væsentligt af en Egholmforbindelse ved at "trafikken spredes".

29. Aflastningen af Limfjordsbroen bliver nul, hvis bilister, der tidligere kørte omvejen via tunnelen, indtager den nye, frie plads.

 

TRAFIKUHELD VIL FORTSAT VÆRE ET PROBLEM

30. VVM 2021 har slet ikke medtaget omkostninger og afledte omkostninger (tidsspilde) ved de mange trafikuheld i Limfjordstunnelen.

31. Hvis Egholm-motorvejen bygges, vil der næppe også være råd til at løse de problemer, der forårsager uheldene (ombygning af tilkørsel).

32. Der vil fortsat ske mange uheld inde i Limfjordstunnelen, så længe langsom trafik fra Aalborg ankommer i overhalingsbanen.

33. Der vil fortsat ske mange uheld inde i tunnelen, når kørsel fra Aalborg C til Nørresundby C kræver to vognbaneskift inde i tunnelen.

34. Der vil fortsat ske mange uheld inde i tunnelen, når trafikmængden ligger tæt på kapacitetsgrænsen.

35. En omkørsel via Egholm ved uheld i Limfjordstunnelen vil medføre stærk trafik på tværs af centrum. Alt blokeres.

36. En østlig løsning med ombygget tilkørsel og et ekstra rør, der både aflaster og kan være nødvej ved uheld, vil løse problemerne bedre.

37. Hvis der sker uheld på motorvejsstrækningen langs Aalborg, kan Egholm-linjen være løsningen. Men man kan også køre via Ådalsmotorvejen og tilbage til Limfjordstunnelen.

 

NATUR

38. Der ligger en hel stribe flotte naturområder/rekreative områder langs linjeføringen for en evt. vestlig motorvej

39. Egholm er i sig selv er enestående - det er meget sjældent, at en storby har et landområde med påfaldende stilhed så tæt på byen.

40. Egholm har hvert år ca. 100.000 besøgende (jævnfør Aalborg kommunes hjemmeside). En Superligakamp trækker ca. 7.000.

41. På Egholm planlægges en meget stor, privat betalt naturpark (Egholmpark.dk), der ikke kan tåle en motorvej tværs igennem.

42. Attraktioner på Egholm så som Egholmfærgen, Restaurant Kronborg og Egholm-trolden vil miste betydning, hvis en motorvej dominerer området.

43. De åbne, stille landskaber mod vest giver Aalborg et særligt dna uden klaustrofobi ligesom København, og de gør Hasseris til et liebhaverkvarter.

 44. Den meget besøgte Lindholm Fjordpark vil maltrakteres, hvis der bygges en motorvejsbro ved den rekreative stis højdepunkt: Verdens Ende.

45. En vestlig motorvej vil gå igennem levesteder for meget sjældne og truede dyrearter bl.a. lysbuget knortegås, strandtudse og flagermus.

46. En vestlig motorvej vil blive placeret oven på vigtige drikkevandsressourcer i Hasseris Enge og Lindholm. Det kan blive kritisk.

47. Der skal graves grus op overalt i Nordjylland for at få nok til det store projekt. Der ødelægger natur i hele landsdelen.

 

PROBLEMATISK UNDERGRUND

48. Området vest for Aalborg ligger så lavt, at det ikke egner sig særlig godt til byudvikling. Oversvømmelse er en risiko.

49. Området vest for Aalborg er så fugtigt i jordbunden, at der er risiko for uventede prisstigninger på vejanlægget.

50. Østeraadalens nedre løb er så sumpet, at Egholmsmotorvejens første km. (bl.a. en dalbro) koster 0,5-1 mia. kr.

51. Tunnelen fra Aalborg mod Egholm skal udgraves i eller tæt på et gammelt asbest-depot fra Aalborg Eternit Fabrik.

 

STØJ

52. Med en vestlig motorvej får byen to støjkorridorer frem for blot en enkelt. Støj kan medføre for tidlige dødsfald.

53. En ny motorvej udsender 53-60 dB ny støj. Alternativet, 25 % ekstra trafik på E45 skaber 1 dB mere støj, som kan dæmpes med nye støjværn.

54. En vestlig motorvej vil skabe ekstra støj via den fremherskende vestenvind ind over byen, især i Hasseris.

55. Støjberegningen for anlægget forholder sig kun til åbningsåret. Stiger trafikken til det dobbelte, øges støjen med 3 dB.

56. Støj undervurderes generelt ved nye vejprojekter, se videoen taalelige-motorveje.tjeklige.dk

57. VVM 2021 påstår, at der vil være mindre støj efter anlæg af en ny motorvej vest om byen. Men det er "kreativ bogføring."

 

 


MILJØ OG CO2

58. Produktion af grus, asfalt, beton og jern, transport af dette samt selve entreprenørarbejdet koster meget på CO2-kontoen.

59. De tidligere nævnte omkørsler koster som nævnt en del CO2. Især når omkørslerne foregår med motorvejshastighed.

60. En Egholm-forbindelse forbruger mange mia. kr., der kunne prioriteres til transportformer, som belaster mindre med CO2.

61. Generelt må gælde, at udbygning af vejnettet får flere til at anskaffe og benytte privatbil, hvilket giver mere CO2.

 

ANLÆGSPRIS KAN SPRÆNGE BUDGETTET

62. Når udvidelsen af E45 ved Skanderborg kostede 0,5 mia., er 7,3 mia. for en lige så lang strækning ved Aalborg urimeligt meget.

63. Når udvidelsen af E20 hen over Fyn kostede 2,4 mia. for 24 km., er 7,3 mia. for 20 km. ved Aalborg urimeligt meget.

64. En evt. motorvejsforbindelse fra E45 til E39 (Egholm) nord for fjorden vil fordyre projektet yderligere.

65. Udvidelse med ekstra kørespor samt støjdæmpning af E45 må anses for nødvendig uanset valg af linjeføring.

66. Der skal også sættes 0,5-1 mia. af til hovedrenovering af Limfjordstunnelens fundament.

67. Hvis man alligevel bliver nødt til at bygge et ekstra rør kort efter en Egholm-motorvej, stiger anlægsprisen med ca. 4 mia. kr. 

68. Starter men i vest, bliver den samlede pris ca. 11 mia. kr.! Starter man i øst, er det væsentligt billigere, samlet set.

 

DET ØSTLIGE ALTERNATIV ER 6-8 MIA. BILLIGERE

69. En øst-forbindelse (alternativet) med kun et rør og slank udfletning syd for fjorden kan ifølge eksperter bygges for 4 mia.

70. Bygger man den vestlige Limfjordsforbindelse først, vil der være behov for at bygge den østlige få år efter.

71. Bygger man den østlige Limfjordsforbindelse først, vil der IKKE være behov for at bygge den vestlige få år efter.

72. Hvad angår forrentning kan man undre sig over den høje restværdi for Egholmforbindelsen. Er det en regnefejl?


DEMOKRATI OG VVM

73. Det er et stort demokratisk problem, at politikerne modsætter sig også at opdatere VVM-beregningerne for en østlig løsning.

74. VVM fra 2011 underdriver værdien af det østlige alternativ ved ikke at medtage en (planlagt) tilkørsel fra E45 til City Syd.

75. VVM fra 2011 overdriver prisen på det østlige alternativ ved at påstå, at hele 12 kørespor er påkrævet ved Limfjordstunnelen.

76. Hvis man kun retter fokus på den vestlige motorvej, overser man lavt hængende frugter ved udbygning af nuværende motorvej.

77. En østlig forbindelse kan f.eks. i modsætning til en vestlig opdeles i etaper på en meningsfuld måde.

78. Beslutningsprocessen har på mange områder været ulovlig. Der er bl.a. manglende lovhjemmel for VVM 2011 og brud på EU lovgivning.

79. Vejloven kræver, at VVM skal indeholde "rimelige alternativer". Dette alternativ findes ikke, når kun den ene del af VVM 2011 opdateres.

80. Vedtages en anlægslov for en vestlig forbindelse, kan projektet imødese retssager, der kan forsinke byggeriet i årevis.

 

KOMMUNENS OG REGIONENS ROLLE

81. Det er uacceptabelt, at Region Nordjylland bruger offentlige midler på kampagnen for den vestlige linjeføring (3Limfjordsforbindelse.nu).

82. Det er et stort demokratisk problem, at Aalborg Kommune afsætter 600 mio. som gave til staten, såfremt den vestlige linjeføring bygges.

83. Det er uhørt, at kommunen lokker virksomheder ind i en alliance omkring et trafikalt projekt via fordele på beskæftigelsesområdet.

84. Det er uhørt, at kommunen ansætter personer til at opfordre virksomheder til at tilmelde sig alliancen (hvem tør da sige nej?)

85. Det er ikke acceptabelt, at Aalborg Alliancen på Christiansborg præsenteres som et udtryk for nordjysk enighed om linjeføringen.

 

BYENS MENTALE TILSTAND

86. I befolkningen er der jfr. opinionsundersøgelser i 1996, 2011, 2014 og 2019 markant flertal for alternativet, altså ekstra rør (østlig løsning)

87. Hvis byggeriet påbegyndes, vil placering og omfang gå op for flere. Der kan opstå et uhelbredeligt sår i byens sammenhold.

 

SE ALLE 87 ARGUMENTER INKL. UDDYBNING OG FIGURER 

.

.

 

Læserbreve mm fra 2019
Flere centrale dokumenter vedr. 3. Limfjordsforbindelse - klik her

Trafikalt Folkeparti v/Anders Wested, Butik Bredegade 12, 9000 Aalborg, tlf. 20489503, mail: trafikaltfolkeparti@outlook.dk

Partiet er del af det Grønne Valgforbund til byrådsvalget i Aalborg 2021, hvor den store fælles sag er at sige nej til en 3. Limfjordsforbindelse via Egholm, som foruden denne ø også går gennem naturområderne "Verdens Ende", Lindholm Fjordpark, Nørredyb, Hasseris Enge, Sofiendal Enge, Drastrup Skov, Østeraadalens nedre løb og forløber tæt ved Hvorup Kær (Vandskisøen). Se naturfotos. Valgforbundet består bl.a. af De Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet og altså Trafikalt Folkeparti.

Den dag, Egholmmotorvejen droppes, vil vi holde en kæmpe fest i byen og derefter bruge al vores energi på at skabe en bedre by. F.eks. kunne vi starte med at bygge et SLOT i Aalborg Øst ved endestationen for PlusBussen, med slotspark, voldgrav, tårne, restaurant, ridebane, lysshow, konkurrencer, oplevelsesrum, spøgelser og alt muligt.

AddPT