"FREMAD! Med respekt for naturen!"

Trafikalt Folkeparti

Trafikalt Folkeparti er frem for alt modstander af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.

 

ARGUMENTER MOD EN VESTLIG LIMFJORDSFORBINDELSE VIA EGHOLM:

-          At Aalborgs udvikling de sidste 40 år har trukket mod øst, og det er her, behovet vil vokse mest.

-          At uheld m.m. i Limfjordstunnelen fortsat vil skabe timelange køer, hvis ikke der bygges et ekstra rør.

-          At det nye Supersygehus nødvendiggør en sikker forbindelse for ambulancer nordfra.

-          At forbindelsen også skal sikres fra nord til AAU, Aalborg Havn og industriområderne i øst .

-          At en vestlig motorvej næsten kun skaber genveje for et tyndt befolket område mod nordvest.

-          At en vestlig motorvej jfr. Vejdirektoratet kun vil aflaste Limfjordstunnelen med 16 % *)

-          At der ved valg af vest næppe vil gå mere end 10 år, før Limfjordstunnelen igen er fyldt op.

-          At et ekstra rør i øst kan udvide kapaciteten i med 50 %, altså en mere langtidsholdbar løsning.

-          At en vestlig motorvej slet ikke har motorvejstilslutning mod Frederikshavn.

-          At der næppe vil køre mere end een bil i minuttet til lufthavnen via en vestlig motorvej. 

-          At Vejdirektoratet i 2014 nedsatte prognosen for motorvejstrafik over Egholm med 28% *)

-          At en vestlig motorvej vil komme i stor konflikt med rekreative områder og truede dyrearter .

-          At en vestlig motorvej placeres oven på et af Aalborgs vigtigste drikkevandsressourcer.

-          At området vest for Aalborg ligger så lavt, at det alligevel ikke egner sig til byudvikling.

-          At en vestlig motorvej skal bygges på en vold og vil skabe støj ind over Hasseris.

-          At der skal graves grus op overalt i Nordjylland for at få nok til en vestlig motorvej .

-          At en vestlig  motorvej kun vil aflaste LimfjordsBROEN 11 % mere end østforbindelsen *)

-          At en vestlig motorvej til gengæld vil fylde villavejene i Hasseris og Vestbyen med motorvejstrafik.

-          At Skalborg stort set ikke aflastes af en vestlig motorvej, da omvejen nordfra mod Bilka er på over 3 km.

-          At en østlig Limfjordsforbindelse kan få en stikvej mod City Syd, der aflaster Skalborg langt bedre.

-          At en vestlig motorvej er så dyr, at den er helt og aldeles urealistisk og uøkonomisk.

-          At motorvej E45 ud for Aalborg og - især - Nørresundby byområde alligevel skal udvides.

-          At en østlig forbindelse med blot et enkelt rør og den rette udfletning kan bygges for det halve.

-          At en østlig forbindelse i modsætning til en vestlig kan opdeles i etaper på en meningsfuld måde.

-          At der er særdeles stort flertal i befolkningen imod en vestlig motorvej over Egholm.

*) Kilde: Vejdirektoratets ”Konsolidering af trafikberegningerne for en 3. Limfjordsforbindelse”Her følger nogle læserbreve fra partiets stifter, Anders Wested, som blev bragt i Nordjyske i løbet af 2016:

 

JERNBANE OVER KATTEGAT:

Tid er en vigtig ting, og kollektiv transport er ikke altid det hurtigste. Men når afstandene bliver større, opstår der fordele ved kollektiv trafik, som også skal tages i betragtning: F.eks. kan man i toget erstatte den tid, man ellers sidder i bilen og kører lige ud, med arbejdstid - eller måske med en bette lur!

Også i forhold til flytrafik har toget nogle fordele. Man kan køre fra centrum til centrum, og man slipper for alt det besvær, der er i lufthavnen, hvor man jo skal møde lang tid i forvejen.

For nylig diskuterede man, om der skulle bygges en ny lufthavn i Aarhus. Det faldt til jorden. Hvis formålet var at skabe kortere rejsetid til København, ville det egentlig også være smartere at bygge en Kattegatbro for tog. Især, hvis man kan sætte hastigheden op mod de 300 km/timen, man bruger nede i Europa (de franske TGV-tog).

Jeg synes, man skal anlægge sådan en bro hen over Samsøs sydspids. Den behøver slet ikke at koste 95 mia., som det hidtil er anslået, for jeg forestiller ikke en bil- og togbro. Kun en enkeltsporet jernbanebro, hvor der hvert 20. minut passerer et langt tog. Toget skal så kunne medtage biler (ligesom ved Den engelske Kanal). Fra prisen skal også trækkes mange af de mia., man ellers skulle bruge til udbygning af motorveje, broer og jernbaner fra København via Fyn til Aarhus. For hvis mange flere benytter den nye bro, vil der komme mindre trafik på denne lange strækning.

Andre fordele: Toget bliver hurtigere end bilen mellem Aarhus og København og mellem Aalborg og København. Samsø bliver landfast. Broen kan kombineres med en ringbane uden om Aarhus med en enkelt station, hvor der er omstigning til byens letbane og busser til de store arbejdspladser/boligområder. Det vil skabe endnu kortere rejsetider for kollektiv transport mellem Aalborg og typiske rejsemål i Aarhus, mellem Aalborg og København og mellem Aalborg og området syd for Aarhus.

Nu er der både noget der hedder Transportministeriet, Miljøministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Integrationsministeriet. Men det er vel ikke forbudt at lave projekter, der gavner alle fire områder på én gang?

At miljøet vil vinde på en Kattegat-genvej for tog, siger sig selv. Biler, fly og færger forurener meget mere.

Desuden kan man forestille sig, at en Kattegatbro for tog består af en masse broelementer, der kan svejses sammen i byer rundt omkring i Danmark og derefter sejles på plads. Det kan give arbejde bl.a. til flygtninge.

I dag presser man de arbejdsløses økonomi til under nulpunktet, for at få dem til at søge jobs, der ikke findes, og der bruges alt for mange ressourcer på kontrol og administration. Det var da smartere at kunne anvise nogle jobs. Og også smart, hvis samfundet kunne få udbytte af de penge, vi udbetaler fra kasse 1. Vi har før prøvet at få nogle udlændinge til at bygge elementer til jernbanebroer, det gik ikke så godt. Men det skal da ikke forhindre os i at prøve igen!

Sådan et projekt vil bringe Nordjylland tættere på resten af Danmark og vil skabe meget mere udvikling for os end en motorvej over Egholm.

Så ærlig talt – lad os droppe den Egholmforbindelse og i stedet vælge et ekstra rør ved Limfjordstunnelen, som er meget billigere. Derefter vil grundlaget være lagt for et positivt samarbejde med en hel masse andre byer i Jylland om at få etableret en jernbane over Kattegat kombineret med en genvej for tog uden om Aarhus.

 

LIMFJORDSTUNNELENS HOLDBARHED

Hvis holdbarheden for Limfjordstunnelen kun er 30-40 år, hvilket transportministeren for nylig oplyste kunne være tilfældet, er den eneste rigtige løsning for 3. Limfjordsforbindelse at bygge et ekstra rør nær den nuværende tunnel.

Så er der da noget i reserve på det sted, hvor trafikmængden er størst.

At begynde at bygge Egholmforbindelsen i den situation - som Rasmus Prehn og Ulla Astman stadig ønsker - er simpelt hen hul i hovedet.  

Mindst hver anden bil, der passerer fjorden på vej sydpå, har slutmål i Aalborg Øst eller Aalborg by. Egholm-motorvejen kan ikke bruges til denne trafik, med mindre man da satser på at sende en bil hvert andet sekund fra frakørslen ved Nørholmsvej via Under Lien, Svalegårdsvej og Annebergvej mod Aalborgs centrale og østlige bydele. 

Det vil blive et helvede at bo i Hasseris såvel som Aalborg Centrum med al den (tunge) trafik på tværs, hvis Limfjordstunnelen lukkes. Trafikken vil slet ikke kunne afvikles via disse små veje.

 

MED LØGN SKAL LAND BYGGES?

Tilhængerne af en Egholmforbindelse er snart helt ude i overdrevet med deres argumenter. "Egholm vil beklageligvis ikke længere være helt så fredfyldt, men stadig et attraktivt udflugtsmål” skriver Jørgen Kristiansen. Jamen prøv lige at tænke på området nær Limfjordstunnelen, hvor attraktivt er det? JK skriver også, at en hensigtsmæssig tilpasning af motorvejen langs Hasseris vil være løsningen. Det er også det rene ord-gas. Og så taler JK om, at en udvidelse af den nuværende motorvej vil ødelægge store landskabsgeologske og kulturhistoriske værdier. Hvad er det for store værdier?

Omkring prisen skriver han, at en østlig løsning vil være lige så dyr som en vestlig. Ja, hvis man skal tro på VVM-undersøgelsen fra 2011. Men denne overså jo, at man ikke kan bygge en vestlig forbindelse uden alligevel - inden for en kort tidshorisont - at skulle bygge et tredje tunnelrør. "Enten udvider man E45 og bygger ekstra tunnelrør, eller man udvider E45, bygger en vestforbindelse, og efterfølgende bygger man et ekstra tunnelrør" - citat trafikforsker Anker Lohmann-Hansen.

JK snakker om bedre transportgeografisk sammenhæng for hele Aalborg-området og ignorerer, at en meget stor del af Aalborgområdet er placeret mod øst, og at det medfører nogle trafikproblemer, som er meget mere omfattende, end hvad man oplever omkring Hasseris og Nørholm. Skal man skabe bedre balance, bør man i stedet bygge en forbindelse længere mod øst, ikke mod vest.

Den skatteyderbetatalte komité 3limfjordsforbindelse.nu med Ulla Astman i spidsen arbejder ihærdigt for en vestlig forbindelse. Også de gør flittigt brug af løgne: På hjemmesiden havde de for nyligt artiklen ”3. Limfjordsforbindelse er i top på forrentning.” Men artiklen er baseret på forældede tal. Vejdirektoratet har lavet TO undersøgelser af forrentningen af en vestlig Limfjordsforbindelse: VVM-rapporten (2011), hvor forrentningen var anslået til 7,8 %  og en revision af denne kaldet Konsolideringsrapporten (2014). I den sidste skriver Vejdirektoratet:  ”Der er dog ingen tvivl om, at den lavere trafik over fjorden, der beregnes i LTM vil betyde, at trafikantgevinsterne bliver væsentligt lavere, end der blev beregnet i VVM.”

Det er I alle tilfælde logik, at hvis man bygger en vej et andet sted, end hvor der er brug for det, kommer der ikke så meget trafik, og trafikantgevinsterne bliver små. Beregningen af trafikantgevinster ved en vestlig motorvej mangler også at blive justeret for det faktum, at en vestlig motorvej ikke vil fjerne køerne, hver gang der er problemer I et af Limfjordstunnelens rør. Kun en del af trafikken (mest fjerntrafik) vil nemlig kunne køre helt uden om.

Hvis staten vælger at investere 7 mia. i en motorvej over Egholm, og det ender med en direkte negativ forrentning (fordi trafikken bliver mindre end først antaget, og fordi man alligevel skal i gang med at udvide den østlige forbindelse, og fordi der stadig vil være køer ved den nuværende tunnel i.f.m. uheld) er der ingen andre end skatteborgerne til at betale for miseren.

Når vi snakker forrentning, skal vi også huske, at Vejdirektoratets regneark ikke havde medtaget værdien af bynær natur. Bygger man den vestlige forbindelse, ødelægger man en hel stribe områder med værdifuld natur. Det vil være bedre at samle trafikproblemet hvor det er nu, og kapsle støjen ind på to forholdsvis korte strækninger ud for Gug og Vejgaard. (En udvidelse af E45 går i øvrigt ikke ud over Aalborg Øst, som Jørgen Kristiansen skriver. Aalborg Øst's boligområder ligger jo 1-2 km. fra E45).

Der er noget der hedder ”med lov skal land bygges”. Her i Nordjylland arbejder nogle ihærdigt for en omskrivning til  ”med løgn skal land bygges”. 


KIG PÅ ET KORT!

Nogen vil gerne have en vestlig Limfjordsforbindelse fordi ”vi har en i midten og en i øst, så mangler vi en i vest”. Dette ser også ud til at være en logisk ting, hvis man betragter kortet i den store annonce, Erhverv Norddanmark bragte i Nordjyske 26/9. Her kunne man se tre forbindelser med lige stor afstand: vest, midt og øst.

Men kortet var misvisende. For det første havde man skåret Aalborg Øst fra. Hvis man medregner Aalborg Øst, som jo er fyldt med boliger, virksomheder, uddannelsessteder og snart også et supersygehus, er Aalborgs trafikale midte nærmest flyttet til omkring Limfjordstunnelen!

Kigger man på et mere korrekt kort, må konklusionen derfor være: ”når vi har en forbindelse i vest (Limfjordsbroen) og en i midt (Limfjordstunnelen), så er der også brug for en i øst”. 

Erhverv Norddanmarks misvisende kort

Der var et andet problem ved kortet. Mens Limfjordsbroen og Limfjordstunnelen var placeret på deres rette plads, havde man placeret Egholm-motorvejen tættere på byen end virkeligheden. Herved fik man skjult endnu et problem: at Egholm-forbindelsen ikke får nogen væsentlig lokal trafikal funktion. En Egholm-motorvej vil komme til at ligge næsten dobbelt så langt fra Nytorv som Limfjordstunnelen! Ikke engang bilister fra vestlige Vendsyssel - altså fra Hirtshalsmotorvejen - vil blive fristet til at bruge den på vej mod Aalborg Centrum. Det vil være mere direkte at køre via den nuværende tunnel. Man undgår desuden at skulle snegle sig gennem Hasseris’ villaveje.

Nogen tror, at en Egholm-motorvej vil fungere som en ringvej, der forbinder Aalborg og Nørresundby vest. Men nej, for man skal jo helt ud til Nørholmsvej syd for fjorden og helt op til rundkørslen ved Lufthavnen nord for fjorden.

Derfor: Prøv lige at kigge på et kort, og se, hvor lille værdi, der kommer ud af en sådan motorvej gennem alle naturområderne vest for Aalborg/Nørresundby. Egholm-motorvejen skaber ganske vist en genvej til Lufthavnen og Jammerbugt, hvis man kommer helt fra syd eller helt fra vest, men det er en genvej for alt for få.

Når det drejer sig om sikring af kapaciteten på tværs af fjorden, bør man i stedet bygge et ekstra rør ved den nuværende tunnel. 75 % af motorvejstrafikken vil vælge Limfjordstunnelen, selvom man bygger Egholmmotorvejen (Vejdirektoratet prognose for 2020). Det er mest optimalt, at aflastningen sker i nærheden, hver gang der er problemer i et tunnelrør. Desuden mangler Egholmmotorvejen jo forbindelsen til E45 nord for fjorden.

 

Vejdirektoratets misvisende kort (fra deres hjemmeside)

Nu ville jeg gerne slutte af med at henvise til et kort et på internettet, hvor man kan se den reelle linjeføring. Jeg slog op på Vejdirektoratets side om 3. Limfjordsforbindelse, og så endnu et manipuleret kort. På kortet, som ganske vist placerer Egholm-motorvejen korrekt og medtager Aalborg Øst, er hele industriområdet ved Rørdalsvej og Tranholmvej inkl. Siemens og Bladt samt den ene del af Langagervej blot marker. Det samme gælder Grønlandshavn og Gigantium. Supersygehuset er selvfølgelig heller ikke med. Hvis dette var virkeligheden, ville der igen være en vis logik i at placere den næste Limfjordsforbindelse helt i vest.

Det kunne jo være et gammelt kort, har jeg da tænkt. Men kigger man nøjere efter, er der flere mystiske ting: Rørdal Cementfabrik er også gjort til en mark, selv om den har eksisteret siden 1890. Det senest tilkomne boligområde vest for Hasseris (Hasseris Enge) er indtegnet, mens de nye boliger syd for AAU mangler. City Syd er markeret med orange, der strækker sig ind i et boligområde i Drastrup. Alle disse ting får Egholm-motorvejen til at fremgå mere relevant, end den reelt er.

Korrekt kort - bemærk hvor meget der er kommet til i Aalborg Øst. Desuden er indtegnet en mulig linjeføring for en østlig Limfjordsforbindelse.

Hvad er det her for noget? Hvorfor bliver der manipuleret så meget med tingene? Hvem er det, der er fuldstændig forgabt i at presse en motorvej igennem over Egholm, en motorvej, som kun har lille trafikal betydning, og som vil koste hver eneste dansker over 1000 kr.?

 

KAPACITETSPROBLEM LØSES IKKE

26/9 havde Nordjyske en helsidesannonce fra Erhverv Norddanmark, som skulle argumentere FOR en Limfjordsforbindelse via Egholm.

Her stod, at Vejdirektoratets nye tal viser, at 99 % af Limfjordstunnelens kapacitet er opbrugt, at trafikken stiger med 1,6 % om året, og at en motorvej over Egholm vil aflaste tunnelen med 13.000 biler (=16 %).

Jamen prøv lige at tænke disse tal igennem!

Man aflaster kun med 16 %. Herefter stiger trafikken med 1,6 % om året. Så vil der jo kun gå ca. 10 år, før aflastningen er væk!

I så fald vil det da være meget bedre med et ekstra rør ved den nuværende tunnel, som kan øge kapaciteten med ca. 50 % og formentlig koste det halve.

Jeg har skrevet om dette i flere læserbreve og sendt ovenstående direkte til de politikere, der deltog i Nordjyskes Åbningsdebat.

Men det er som om, at argumenter ikke længere tæller. Eller også forstår politikerne (fra A, V, O, I og C) ingenting.

Den motorvej ligger helt forkert i forhold til, at byen jo har udvidet sig drastisk mod øst. Det er derfor i denne del af byen, der er trafikproblemer, som skal løses. 

Politikerne vil heller ikke se i øjnene, at Egholm-motorvejen er alt for dyr til, at vi får den.

Er demokratiet virkelig kørt så meget af sporet, at politikerne kun har fokus på særinteresser? Er det virkelig ligegyldigt, hvis folketinget sender 7 mia. skattekroner til Nordjylland, uden at man får fjernet trængslen ved Limfjordstunnelen længere end til 2026, og vejen måske først står færdig i 2025?

Som jeg kunne læse mig til i avisens referat af åbningsdebatten, var der tale om endnu en snak blandt halvgamle mænd (som mig selv), om man dog ikke kan få staten til pludselig at give os 7 mia., eller om man skal satse på brugerbetaling.

Brugerbetaling er endnu mere urealistisk. Ikke engang bilister fra E39 mod Aalborg Centrum vil køre den vej. De skal jo helt ud til Nørholmsvej og derfra tilbage mod centrum ad Hasseris' villaveje. Og så skal de tilmed betale for omvejen!

Jeg håber, vi snart får nogle politikere, der åbner øjnene for virkeligheden.

Eller at nogen kan forklare mig, hvorfor jeg tager fejl, hvis jeg tager fejl.

Går det, som det plejer, kommer der intet svar i disse spalter.

 

KOM NU VIDERE.

 Debatten om 3. Limfjordsforbindelse er kørt helt i hårdknude. De få tilbageværende tilhængere af en motorvej over Egholm skriver det ene febrilske læserbrev efter det andet uden andre argumenter, end at trafikken er tiltagende og at det haster og at al udvikling afhænger af netop en vej på dette sted.

Ingen af disse skyklap-politikere forholder sig til, at linjeføringen via Egholm foruden at gå tværs igennem noget af den mest attraktive, bynære natur ved Aalborg og Nørresundby, har vist sig urealistisk dyr i forhold til statsbudgettet og at den faktisk vil være ude af stand til at løse trafikproblemerne på sigt, fordi den ligger så langt ”væk”, at den aflaster for lidt.

Ingen af disse skyklap-politikere lader til at have opdaget, at der er et nyt supersygehus på vej, at Aalborg Øst og Aalborg Universitet er vokset markant, og at Siemens, Rørdal, Grønlandshavn, Bladt, Aalborg Havn m.m.fl. har skabt et stærkt stigende trafikbehov i den østlige del af byen.

De vil hellere sidde i et hjørne og råbe ”hjælp skibet synker snart, hvis ikke vi får 7 mia. af staten.”

Må jeg opfordre til, at man lukker op for en ny vurdering af linjeføringen og prissætter alternativerne med det afsæt, at E45 omkring Aalborg skal udvides med et ekstra kørespor i begge retninger uanset hvad (for det skal den - det er ikke en særlig udgift for den østlige model).

Lad os få en pris på en østlig løsning med blot et enkelt ekstra rør og en slankere udfletning syd for fjorden (som foreslået af trafikforsker Anker Lohmann-Hansen). Lad os få beregnet fordelene ved det østlige alternativ inklusive stikveje direkte ind til City Syd og evt. over til Thistedvej ved Vadum. Man kan også forbinde lufthavnen mere direkte til E45.

Vi bør endvidere undersøge et ”øst-østligt” alternativ som ny landevej fra Tranholmvej til Bouet med klapbro ved sejlrenden. En sådan vej vil kunne aflaste tunnelen markant, da mange nordfra har rejsemål i Aalborg Øst eller skal videre mod Hadsund Landevej.

Det kan kun blive billigere og mere realistisk. Og ikke mindst: bedre.

 

MOTORVEJE OG UDVIKLING

Det er en mærkelig debat, der kører om, hvorvidt motorveje er synonym med udvikling. Orla Hav prøver at bevise det via nogle almene betragtninger om vikinger, vikingeskibe og jernbaner, Erik Thyge Nielsen kalder motorveje en livsnerve og mener at kunne se en masse udvikling langs Vendsyssels motorveje (?) og Jørgen Kristensen kaster sig ud i forskellige videnskabelige vurderinger uden entydig konklusion.

Jeg tænkte derfor, at jeg lige ville undersøge, hvordan det egentlig står til i Vendsyssel. I det følgende sammenligner jeg de tre kommuner, der har en motorvej, med den ene – Jammerbugt - som ikke har. Danmarks Statistiks hjemmeside giver nogle udmærkede redskaber til at vurdere forskellige tal igennem de sidste ca. 10 år.

Resultatet viser, at det er Jammerbugt, der klarer sig bedst både hvad angår befolkningstal (minus 1,3 %, resten: minus 2,3 %), antal 20-29 årige (plus 8,8 % mod resten plus 5,3 %) og arbejdsløse (minus 34,7 %, resten: minus 33,9 %). Og 4/1-2016 kunne man endda læse i Nordjyske, at Jammerbugt kommune har ”jubelvækst”!

Når det er sådan, skyldes det måske netop, at der IKKE er en motorvej, som dræner det lokale og får næsten alle til at køre langt væk for at handle, arbejde eller drive virksomhed. Jammerbugt kommune har et selvstændigt liv. Unge mennesker kan lide lokale miljøer og lokale butikker, det samme kan turister. Jeg tror på ingen måde, at en motorvej til dette område vil give positiv effekt. Ingen kan i alle tilfælde nægte, at der findes effekter, som trækker nedad.

Nordjysk udvikling har også noget med områdets hovedby at gøre. For Aalborg vil det være en katastrofe, hvis der føres en motorvej over Egholm og gennem de flotte naturområder mod vest. Aalborg skal blive ved med at være attraktiv, ellers gider ingen da at flytte her op. Én enkelt støjende motorvejskorridor er nok. Vi skal i stedet samle den fjordkrydsende trafik her, bygge nødvendige udvidelser og støjisolere bedre.

 

LAD OS LAVE EN NY OPINIONSUNDERSØGELSE.

i Synspunkt 10/2 kalder Jørgen Kristiansen det humorisisk, at jeg har skrevet, at ”der er et særdeles stort flertal i befolkningen imod en vestlig motorvej."

I 2014 stillede Jysk Analyse A/S følgende spørgsmål til 540 tilfældigt udvalgte nordjyder: ”Der har gennem flere år været talt om en ny Limfjordsforbindelse. Der er 2 muligheder for en ny forbindelse i spil. Den ene er en forbindelse over Egholm og den anden en udvidelse ved den eksisterende tunnel. Vil du foretrække en ny forbindelse over Egholm eller en udvidelse ved den eksisterende tunnel?” 27 % valgte Egholm mens 53 % valgte en udvidelse af den eksisterende tunnel. Se www.docs.denbedstevej.dk/jyskanalyse .

Jeg vil gerne invitere dig (og dine meningsfælder) til at være med til en ny undersøgelse, hvor vi her i 2016 får spurgt yderligere 540 om dette.

Du gentager desuden VVM-rapportens tal for økonomisk forrentning på 7,8 %. Men tallet kan jo ikke passe, efter at Vejdirektoratet har nedsat forventningerne til trafikken på den nye vej med 28 %. Også VVMs forrentning af en østlig Limfjordsforbindese har du med: 2,2 %. Dette tal er baseret på en alt for høj anlægspris (to nye rør og overdreven udfletning syd for fjorden). Desuden har man glemt at forbinde motorvejen med en stikvej til City Syd, hvilket ville have givet markant større trafikantgevinster for det østlige alternativ. 

JK mener, at to motorveje larmer mindre en én, bl.a. fordi E45 passerer forbi flere tusinde boliger. Jamen Østforbindelsen vil blive kombineret med nye støjskærme, der vil dæmpe støjen mere end en Egholm-motorvejen ville have mindsket den. Og hvad med boligerne på Peder Skrams Gade, som bliver ny indfaldsvej fra Egholmmotorvejen mod centrum? VVM påstår, at den får MINDRE trafik end i dag  – det kan da ikke passe.

 Men tilbage til mit forslag om en ny opinionsundersøgelse. Lad os tage en duel på det. Forslag til finansiering: Vi betaler 1/3 hver. Taberen betaler den manglende tredjedel. Denne invitation sendes også til Ulla Astmans komité.

 

Mere om 3. Limfjordsforbindelse - se min bog om emnet: www.bog.tjeklige.dk eller se en masse links på siden www.denbedstevej.dk

 

September 2015:  Aalborg letbane - et alternativt forslag 

Trafikalt Folkeparti v/Anders Wested, Venøvej 10, 9400  Nørresundby, tlf. 20489503, mail@trafikaltfolkeparti.dk